บริการตรวจสอบบัญชี

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี จากผู้สอบผู้มีประสบการณ์
Standard Post with Image
บริการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountants) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA : Tax Audit) ภายใต้กฎหมายไทยด้านสอบบัญชี จากประสบการณ์ของผู้บริหารที่สั่งสมมายาวนาน และทีมงานที่ผ่านการปฏิบัติงานจริงกับลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ สามารถตรวจสอบได้ทุกประเภทธุรกิจทั้งด้าน ธุรกิจบริการ ธุรกิจผลิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในหลายอุตสาหกรรมและตรวจสอบได้ทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAE)

ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน

 • ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอโดยรวมของงบการเงิน เพื่อให้เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
 • ยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อ ผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชีหรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ พร้อมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม
 • ค่าบริการตรวจสอบบัญชี

 • ค่าบริการ เริ่มต้นที่ 4,000 บาท / ปี สำหรับงบการเงินที่ไม่ประกอบกิจการ
 • ค่าบริการเริ่มต้นสำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจแล้ว เริ่มต้นที่ 8,500 บาท / ปี
 • สามารถโทรสอบถามราคาได้
 • SWC Accounting Co.,Ltd | บริษัท เอสดับบลิวซี การบัญชี จำกัด
  Tel : 080-3939-982 / Line ID : @swc-accounting
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105554113485
  Copyrights © 2020 All Rights Reserved by SWC Accounting Co.,Ltd.